Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Το Μουσείο .::. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

"Collections Mobility 2.0-Lending for Europe 21st c."

Tο πρόγραμμα "Collections Mobility 2.0-Lending for Europe 21st c." συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Culture 2007-2013) και υλοποιείται κατά τη διετία 2009-2011 με τη συμμετοχή 10 φορέων (Υπουργείων Πολιτισμού, εθνικών μουσείων κλπ) από 9 ευρωπαϊκά κράτη-μέλη (Ολλανδία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Ισπανία, Ρουμανία, Ελλάδα, Μ. Βρετανία, Γερμανία, Φινλανδία). Από ελληνικής πλευράς, μετέχει ως συνδιοργανωτής η Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων & Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ., καθώς και το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα, ως συνεργαζόμενος φορέας.

Στο πλαίσιο του ευρύτερου στόχου της ενίσχυσης της κινητικότητας των μουσειακών συλλογών εντός του χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόγραμμα "Collections Mobility 2.0-Lending for Europe 21st c." προβλέπει, ως κύρια δράση του, τη διοργάνωση σεμιναρίων που απευθύνονται σε επιμελητές και αρχειοθέτες συλλογών και αποσκοπούν στην εξοικείωσή τους με τις πλέον σύγχρονες τάσεις και πρακτικές στη διαχείριση δανείων, καθώς επίσης και την έκδοση επιστημονικού εγχειριδίου και τη δημιουργία δικτυακού τόπου για το ίδιο θέμα.