Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Το Μουσείο .::. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Οργάνωση & Τυποποποίηση

Το έργο με τίτλο «Σύνταξη μελετών ωρίμανσης για την οργάνωση και τυποποίηση των λειτουργιών του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Α΄ Πρόσκλησης, Μέτρο 3.3 «Μελέτες ωρίμανσης και προετοιμασίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-2006.

Το έργο αφορούσε στην εκπόνηση μελετών ωρίμανσης, προκειμένου να προετοιμαστούν και να υλοποιηθούν σημαντικά έργα υποδομής που αφορούν στη συνολική οργάνωση και τυποποίηση της λειτουργίας του Μουσείου αλλά και στη γενικότερη αναπτυξιακή του δράση.
Συγκεκριμένα, περιλάμβανε την εκπόνηση των ακόλουθων μελετών:
1. Προμελέτη, οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής για την οργάνωση και επέκταση των αποθηκών του ΒΧΜ.
2. Οριστική μελέτη οργάνωσης και διαχείρισης του ιστορικού και φωτογραφικού αρχείου του ΒΧΜ.