Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Το Μουσείο .::. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

ICON NETWORK

Το έργο ICON NETWORK υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013, Μέτρο: Co-operation Measures (Strand 1.2.1).

Το έργο συντονίζει το Atelier de Conservation/Restauration D’oeuvres Peintes, Nantes, Γαλλία, ενώ συμμετέχοντες φορείς είναι από την Ελλάδα το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσεία και από τη Φινλανδία το Valamo Museum.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου συνεργασίας (network) μεταξύ ερευνητικών και πολιτιστικών οργανισμών, που αφορά στη συντήρηση εικόνων. Στόχος του δικτύου είναι να αναπτύξει μια ποικιλία δράσεων (εργαστήρια, προγράμματα ανταλλαγών, εκθέσεις, εκδόσεις), ώστε να εξελιχθεί σε πηγή ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών σχετικών με τον κλάδο της συντήρησης εικόνων.

Στις δράσεις του έργου συγκαταλέγεται η δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης στο Διαδίκτυο με αντικείμενο τις βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες: ιστορία τέχνης, συντήρηση εικόνων, παρουσίαση ευρωπαϊκών μουσείων με συλλογές εικόνων, εκθέσεις εικόνων, εκπαιδευτικά ιδρύματα, συνέδρια και δημοσιεύσεις για τη συντήρηση και τη μελέτη των εικόνων.