Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Σειρές .::. Αθροίσματα

Ιωάννης Τουράτσογλου - Ευγενία Χαλκιά, Ο Θησαυρός της Κρατήγου Μυτιλήνης. Νομίσματα και τιμαλφή αντικείμενα του 7ου αι. μ.Χ.

[ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ 1]. Αθήνα 2008 δεν πωλείται / διανέμεται δωρεάν κατόπιν σχετικής αιτήσεως