Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

30 Νοεμβρίου 2021 έως 10 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων εξήντα εννέα  (469) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α/15-1-2021),  όπως ισχύουν, για χρονικό διάστημα απασχόλησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 30/4/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr/
Για τη σύνδεση στην εφαρμογή απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από  τις 30/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 π.μ. και λήγει στις 10/12/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στην σχετική ανακοίνωση παρακάτω.