Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Αποτελέσματα προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 1/2021 του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου


Πίνακες κατάταξης και απορριφθέντων

Αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ τα αποτελέσματα προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

Δείτε τα αποτελέσματα:

α)Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με τους παρακάτω ΑΔΑ 

9Π414653Π4-Ι4Χ

6ΨΣΙ4653Π4-ΙΜΥ

Ψ8ΒΜ4653Π4-ΦΚΓ 

ΨΩΞΜ4653Π4-ΨΧΤ

ή

β) Στους παρακάτω συνδέσμους

Πίνακας 101
Πίνακας 102
Πίνακας 103
Πίνακας απορριφθέντων