Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22/12/2019 έως και 31/12/2019 | 09:00 - 13:00 | Υποβολή: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (Βασ. Σοφίας 22)

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν για τις εξής ειδικότητες, με τον αντίστοιχο αριθμό ατόμων:
(ΔΕ) Φύλαξης  - Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων  : έξι (6) 
(ΔΕ) Φύλαξης  - Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων  : έναν (1) 
Η χρονική διάρκεια απασχόλησης είναι για πέντε (5) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (οδός Βασ. Σοφίας 22 Αθήνα), καθημερινά 09:00-13:00. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) μέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Ανακοίνωσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, όπου αυτή εδρεύει, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.