Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εκτυπώσεων (εποπτικά-κείμενα-λεζάντες)»

15 Ιουλίου 2015

διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού μέχρι του ποσού 37.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% με τίτλο «Προμήθεια εκτυπώσεων (εποπτικά-κείμενα-λεζάντες)» για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών» στο πλαίσιο του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου». 


Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα του 2ου υποέργου «Τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών με κωδ. 2013ΣΕ01480044 της ΣΑΕ 0148 και κωδικό MIS 448925