Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ 2/2015


προθεσμία υποβολής: 30.6.2015 - 9.7.2015 | ώρες: 09.00 έως 13.00

26 Ιουνίου 2015

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Πιο συγκεκριμένα: οκτώ (8) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων και τριών (3) ΔΕ Νυχτοφυλάκων. Η διάρκεια της σύμβασης δεν θα ξεπερνά του τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30.6.2015 - 9.7.2015
Ώρες λειτουργίας Γραμματείας για κατάθεση αιτήσεων: 09.00 έως 13.00