Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


για το υποέργο 2 «Τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών»

02 Ιουνίου 2015

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο δημοσιεύει τον πίνακα μορίων των υποψηφίων του διαγωνισμού  για το υποέργο 2 «Τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών» της Οριζόντιας Πράξης «Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου» 2013ΣΕ01480044 της ΠΔΕ-ΣΑΕ 0148 Κωδικό MIS 448925.