Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για το υποέργο 2 «Τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών»


προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Τρίτη 12 Μαΐου έως και Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο αποφασίζει την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το υποέργο 2 «Τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών» της Οριζόντιας Πράξης «Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου» 2013ΣΕ01480044 της ΠΔΕ-ΣΑΕ 0148 Κωδικό MIS 448925.


Συγκεκριμένα αποφασίζει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων μηνών (1η Ιουνίου 2015 – 30 Σεπτεμβρίου 2015):

  • ΠΕ Αρχαιολόγος - Μουσειολόγος με εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μουσειακών εκθέσεων και δράσεων (1 θέση)
  • ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στον Σχεδιασμό και την υλοποίηση μουσειακών εκθέσεων και δράσεων και χωρικών μουσειακών αναγκών (1 θέση)
  • ΔΕ εργατοτεχνίτες (ελλείψει αυτών, ΥΕ ειδικευμένοι εργάτες, 2 θέσεις)
  • ΥΕ Εργάτες (4 θέσεις)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 22 υπόψιν κ. Σπυριδούλας Καρδαρά (τηλ. επικοινωνίας: 2132139561) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, Βασ. Σοφίας 22 (από 12 Μαΐου 2015 έως και 18 Μαΐου 2015).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.