Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2015

30 Μαρτίου 2015

Προσλαμβάνουμε από 1-4-2015, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και με βάση τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, σαράντα (40) ημερήσιους φύλακες αρχαιοτήτων, τέσσερις (4) καθαριστές – καθαρίστριες και έναν (1) ψυκτικό προκειμένου vα καλυφθούν εποχικές – παροδικές ανάγκες
του Μουσείου που παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση κατά τη θερινή περίοδο. Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης του καθενός η οποία αναφέρεται στο έντυπο της αναγγελίας πρόσληψης του ΟΑΕΔ μέχρι 31-10-2015.