Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 (ΑΔΑ: Ω160465ΦΘ3-ΛΙΘ)


προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 26/02/15 έως και 9/3/15 | ώρες: 09.00-13.00 (καθημερινά)

24 Φεβρουαρίου 2015

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (40 ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, 1 ΔΕ Ψυκτικών και 4 ΥΕ Καθαριστών/ριών).


Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο θα δέχεται αιτήσεις των υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, το χρονικό διάστημα από 26-2-2015 έως και 9-3-2015 και ώρα από 09:00πμ έως 13:00μμ τις εργάσιμες ημέρες.