Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Κατάταξη υποψηφίων


για την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ∆ικαίου ορισμένου χρόνου

για το υποέργο 2 «Τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών» της Οριζόντιας Πράξης «Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου» 2013ΣΕ01480044 της Π∆Ε-ΣΑΕ 0148 Κωδικό MIS 448925.