Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού ΙΔΟΧ


προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21/7/2014 έως 25/7/2014

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ∆ικαίου ορισμένου χρόνου για το υποέργο 2 «Τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών» της Οριζόντιας Πράξης «Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου» 2013ΣΕ01480044 της Π∆Ε-ΣΑΕ 0148 Κωδικό MIS 448925.