Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Κατάταξη υποψηφίων


ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου (΅ε εξειδίκευση στη δια΅όρφωση Αρχαιολογικών Χώρων και περιβάλλοντος Μουσείων)

03 Απριλίου 2014

Ανακοίνωση για την κατάταξη (πίνακας μορίων) των υποψηφίων επιστη΅ονικού προσωπικού ΅ε σύ΅βαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισ΅ένου χρόνου για το υποέργο 2 «Τεκ΅ηρίωση, προστασία και ανάδειξη ΅νη΅είων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών» της Οριζόντιας Πράξης Συ΅πληρω΅ατικές εργασίες για τη βελτίωση της προσβασι΅ότητας στον περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου» 
2013ΣΕ01480044 της Π∆Ε-ΣΑΕ 0148 Κωδικό MIS 448925.