Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Έγκριση αποτελέσ΅ατος για την προ΅ήθεια και τοποθέτηση ρολών ασφαλείας για τις ανάγκες του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου.


ΑΔΑ: ΒΛΓΨΓ-ΧΓΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις: 
1. Του Π.∆ 191/2003 ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003 "Περί Οργανισ΅ού του ΥΠ.ΠΟ". 
2. Το Ν. 2286/96 (ΦΕΚ/Α/96) "Περί προ΅ηθειών του ∆η΅οσίου Το΅έα και ρυθ΅ίσεις 
συναφών θε΅άτων 
3. Το Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.07) "Κανονισ΅ός Προ΅ηθειών ∆η΅οσίου" 
4. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 "Περί ∆η΅οσίου Λογιστικού, έλεγχου των δαπανών τoυ Κράτους και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ/247/Α/27.11.1995) , όπως τροποποιήθηκε ΅ε τις διατάξεις της παρ. 26 του άρθρου 20 του Ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17/Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε ΅ε το Ν. 3871/2010 «∆η΅οσιονο΅ική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» και ισχύει (ΦΕΚ 141/Α/17.8.2010).
5. Του άρθρου 81 του Ν 1958/91 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.91) "Περί τρόπου εκτέλεσης 
αρχαιολογικών έργων 
6. Του Π.∆. 99/92 "Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων". 
7. Του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-02) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονο΅ιάς 
8. Του Π.∆. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-6-2013) «Τροποποίηση του Π.∆. 85/2011 (Α΄141)–Ίδρυση Υπουργείου Υποδο΅ών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισ΅ού και Αθλητισ΅ού» 
9. Tου Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας ΅ε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νό΅ων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο «Πρόγρα΅΅α ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
10. Του Π∆ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νο΅οθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» 
11. Το Π∆ 635/31.12.1985 (ΦΕΚ 232/Α/31.12.1985) που αναφέρεται στην επέκταση των διατάξεων του Π∆ 74/1985 και στις λοιπές ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισ΅ού και την αριθ. YΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20.1.2004(ΦΕΚ 180/Β/30.1.2004) «Μεταβίβαση 
αρ΅οδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισ΅ού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες και Ειδικές 
Περιφερειακές Υπηρεσίες 
12. Την 35130/739/9.8.2010 απόφαση ΦΕΚ/Β/1291/11.8.2010 "Αύξηση των χρη΅ατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95". 
13. Την αρ. 2024709/601/00026/8.4.98 απόφαση ΦΕΚ/Β/431/7.5.98 "Καθορισ΅ός των δικαιολογητικών των δαπανών του ∆η΅οσίου για προ΅ήθειες και εργασίες 
14. Τον Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) περι «Συνταξιοδοτικές ρυθ΅ίσεις, ενιαίο ΅ισθολόγιο-βαθ΅ολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ΅ογής του ΅εσοπρόθεσ΅ου πλαισίου δη΅οσιονο΅ικής στρατηγικής 2012-2015» 
15. Την αρ. 2/29097/0026/31.5.2002 απόφαση (ΦΕΚ/Β/684/31.5.2002) Τροποποίηση της αρ. 2024709/601/0026/8.4.1998 απόφασης «περί καθορισ΅ού των δικαιολογητικών των δαπανών του ∆η΅οσίου για προ΅ήθειες και εργασίες (ΦΕΚ 431/Β/98). 
16. Την αρ. 35130/739/9-10-2010 αναπροσαρ΅ογή χρη΅ατικού ποσού του άρθρου 80 του Ν. 2362/95. 
17. Την ΅ε αρ. πρωτ. 3825/18-11-2013 (Α∆Α: ΒΛΓΠΓ-Θ2Β) απόφαση συγκρότησης 
τρι΅ελούς επιτροπής διενέργειας πρόχειρων ΅ειοδοτικών διαγωνισ΅ών για την προ΅ήθεια ειδών ή εκτέλεσης εργασιών για τις ανάγκες του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου. 
18. Το από 1748/27-5-2013 έγγραφο πρωτογενούς αιτή΅ατος ΅ε Α∆ΑΜ: 13REQ001488553 30-5-2013 
19. Την αριθ΅. πρωτ. YΠΠΟΑ/Γ∆ΟΥ/∆ΟΥ/ΤΠΕ∆/148381/17808/17095/3053/21-8-2013 απόφαση δέσ΅ευσης πίστωσης ύψους 65.000,00€, στον ΚΑΕ 5142 (Α∆Α: ΒΛ9ΡΓ-6∆1 , 
Α∆ΑΜ: 13REQ001609816 2013-9-9) η οποία καταχωρήθηκε ΅ε α/α 79909 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρω΅ής της Υ.∆.Ε. του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
20. Την αρ. πρωτ. 3838/19-11-2013 (Α∆Α: ΒΛΓΠΓ-Η06) απόφαση έγκρισης διενέργειας πρόχειρου ΅ειοδοτικού διαγωνισ΅ού για την προ΅ήθεια και τοποθέτηση ρολών ασφαλείας στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο. 
21. Την αρ. πρωτ. 4235/9-12-2013 (Α∆Α: ΒΛΓΒΓ-0ΡΤ) προκήρυξη πρόχειρου ΅ειοδοτικού διαγωνισ΅ού για την προ΅ήθεια και τοποθέτηση ρολών ασφαλείας στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο. 
22. Το από 13-12-2013 πρακτικό της τρι΅ελούς επιτροπής διενέργειας πρόχειρων
΅ειοδοτικών διαγωνισ΅ών του Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την έγκριση αποτελέσ΅ατος του από 13-12-2013 διενεργηθέντος πρόχειρου ΅ειοδοτικού διαγωνισ΅ού για την προ΅ήθεια και τοποθέτηση ρολών ασφαλείας στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, σύ΅φωνα την τεχνική περιγραφή που επισυνάπτεται στην προκήρυξη και αναθέτου΅ε αυτή σύ΅φωνα ΅ε πρακτικό της επιτροπής, στην εταιρεία «ΛΕΩΝ ΝΙΚΟΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». Το σύνολο δαπάνης ΅έχρι του ποσού των 24.900,00 € και 23% ΦΠΑ, θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισ΅ό ΚΑΕ 5142 «∆απάνες σωστικών και συστη΅άτων ασφαλείας ΅ουσείων» για το έτος 2013. 
 

 Η ∆ιευθύντρια 
 κ.α.α. 
 Καλλιόπη-Φαίδρα Καλαφάτη