Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού


για την προμήθεια και τοποθέτηση ρολών ασφαλείας

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθεια και τοποθέτηση ρολών ασφαλείας στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη.
Έχοντας υπόψη:

1. 1. Του Π. 191/2003 ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003 "Περί Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ".
2. Το Ν. 2286/96 (ΦΕΚ/Α/96) "Περί προμηθειών του ημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων
3. Το Π..118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.07) "Κανονισμός Προμηθειών ημοσίου"
4. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 "Περί ημοσίου Λογιστικού, έλεγχου των δαπανών τoυ
Κράτους και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ/247/Α/27.11.1995) , όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις της παρ. 26 του άρθρου 20 του Ν. 2459/1997 «Κατάργηση
φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17/Α/18.2.1997), όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 «ημοσιονομική ιαχείριση και Ευθύνη» και
ισχύει (ΦΕΚ 141/Α/17.8.2010).
5. Του άρθρου 81 του Ν 1958/91 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.91) "Περί τρόπου εκτέλεσης
αρχαιολογικών έργων
6. Του Π.. 99/92 "Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων".
7. Του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-02) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και
εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
8. Του Π.. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-6-2013) «Τροποποίηση του Π.. 85/2011
(Α΄141)–Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων και Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού»
9. Tου Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο ιαδίκτυο «Πρόγραμμα ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
10. Του Π 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα»
11. Το Π 635/31.12.1985 (ΦΕΚ 232/Α/31.12.1985) που αναφέρεται στην επέκταση των
διατάξεων του Π 74/1985 και στις λοιπές ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισμού και την αριθ.
ΥΠΠΟ/ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20.1.2004(ΦΕΚ 180/Β/30.1.2004) «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες και Ειδικές
Περιφερειακές Υπηρεσίες
ΑΔΑ: ΒΛΓΒΓ-0ΡΤ
13PROC001770021 2013-12-09
12. Την 35130/739/9.8.2010 απόφαση ΦΕΚ/Β/1291/11.8.2010 "Αύξηση των χρηματικών
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95".
13. Την αρ. 2024709/601/00026/8.4.98 απόφαση ΦΕΚ/Β/431/7.5.98 "Καθορισμός των
δικαιολογητικών των δαπανών του ημοσίου για προμήθειες και εργασίες
14. Τον Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) περι «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
15. Την αρ. 2/29097/0026/31.5.2002 απόφαση (ΦΕΚ/Β/684/31.5.2002) Τροποποίηση της
αρ. 2024709/601/0026/8.4.1998 απόφασης «περί καθορισμού των δικαιολογητικών
των δαπανών του ημοσίου για προμήθειες και εργασίες (ΦΕΚ 431/Β/98).
16. Την αρ. 35130/739/9-10-2010 αναπροσαρμογή χρηματικού ποσού του άρθρου 80 του
Ν. 2362/95.
17. Την με αρ. πρωτ. 3825/18-11-2013 (ΑΑ: ΒΛΓΠΓ-Θ2Β) απόφαση συγκρότησης
τριμελούς επιτροπής διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών για την
προμήθεια ειδών ή εκτέλεσης εργασιών για τις ανάγκες του Βυζαντινού &
Χριστιανικού Μουσείου.
18. Το από 1748/27-5-2013 έγγραφο πρωτογενούς αιτήματος με ΑΑΜ:
13REQ001488553 30-5-2013
19. Την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΟΥ/ΟΥ/ΤΠΕ/148381/17808/17095/3053/21-8-
2013 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 65.000,00€, στον ΚΑΕ 5142 (ΑΑ:
ΒΛ9ΡΓ-61 , ΑΑΜ: 13REQ001609816 2013-9-9) η οποία καταχωρήθηκε με α/α
79909 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ..Ε. του ΥΠ.ΠΟ.Α.
20. Την αρ. πρωτ. 3838/19-11-2013 (ΑΑ: ΒΛΓΠΓ-Η06) απόφαση έγκρισης διενέργειας
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση ρολών
ασφαλείας στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής δαπάνης κατά ανώτατο
όριο 35.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., για την προμήθεια και τοποθέτηση ρολών ασφαλείας
για τις ανάγκες του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Η δαπάνη θα βαρύνει τον
Τακτικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 5142 «απάνες σωστικών και συστημάτων ασφαλείας
μουσείων» για το έτος 2013.
Η παρούσα προκήρυξη βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Βυζαντινού
& Χριστιανικού Μουσείου www.byzantinemuseum.gov.gr καθώς και στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.e-procurement.gr και http://et.diavgeia.gov.gr .
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν
προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι
την 13-12-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Πρωτόκολλο του
Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου, επί της οδού Βας. Σοφίας 22. Προσφορές που
κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
Ημερομηνία διαγωνισμού ορίζεται η 13-12-2013 και ώρα 11:30 π.μ..
Η ολοκλήρωση της προμήθειας και των εργασιών τοποθέτησης ορίζεται η 30-12-
2013.

Πληροφορίες: Λάζαρος Γεωργακόπουλος
Τηλέφωνο: 213 213 9500
Fax: 210 72 31 883