Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Παροχή διευκρινίσεων


επί της διακήρυξης του έργου «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ»

Σύμφωνα με την παράγραφο Β.1.7. του σχετικού Τεύχους Διακήρυξης, παρατίθενται οι διευκρινίσεις σε ερώτημα υποψηφίου συμμετέχοντα στον εν λόγω Διαγωνισμό, που στάλθηκε εγκαίρως και με προσήκοντα τρόπο:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 1   

Ερώτηση:
Στο σώμα της Προκήρυξης για τον Διαγωνισμό του ΒΧΜ δεν αναφέρεται αριθ. πρωτοκόλλου. Καθώς ο αριθ. πρωτοκόλλου αναγράφεται σε πολλά από τα έγγραφα του Φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, τι αριθμό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικά;

Απάντηση:
Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1846/15.06.2012 (ανακοινοποίηση στο ορθό 19.06.2012) απόφαση του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου περί επαναπροκήρυξης διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την υλοποίηση της πράξης «Ε-Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο», και η οποία αναφέρεται στο σημείο 20, εδάφιο Β.1.3. του Τέυχους Β΄, ο εν λόγω διαγωνισμός έχει χαρακτηρισθεί ως 1/2012. Η συγκεκριμένη απόφαση έχει ΑΔΑ: Β4ΛΥΓ-ΝΝΑ.