Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


ΣΟΧ 1/2012

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης πρόσληψης και όχι πέραν της 31.12.2012) συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων (6 ΔΕ ημερήσιους φύλακες, 3 ΔΕ νυχτοφύλακες και 4 ΥΕ καθαριστές/ριες) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.