Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Προκήρυξη για την υλοποίηση του Υποέργου «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ».

26 Οκτωβρίου 2011

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την υλοποίηση του Υποέργου «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ».

Αντικείμενο έργου

Το έργο αφορά την ψηφιακή διαχείριση των λειτουργιών του Μουσείου και την ανάπτυξη διαδραστικών πολιτιστικών εφαρμογών για την διαδικτυακή πρόσβαση στις συλλογές του Μουσείου.

Το έργο εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Ειδικού Στόχου 2.1. «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»  του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Προϋπολογισμός: 203.252,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Γλώσσες: Ελληνική.

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης προσφορών: 16/12/2011 και ώρα 13:30 στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα.

Ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε: 25/10/2011.

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού.

Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης: Τα τεύχη του διαγωνισμού θα διανέμονται από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Τμήμα Λογιστηρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στο Διαδίκτυο στην διεύθυνση: www.byzantinemuseum.gr.