Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.


ΑΔΑ: 4ΑΓ3Γ - ΒΞ | ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΜΑΪΟΥ 2011

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/14/26744π.ε./16-3-2011 Εκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
3. Του ΠΔ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 214/Α/7-10-2009).
4. Την υπ΄ αριθμ. 27741/48100/21-3-2011 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για της ανάγκες του Μουσείου.
5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Β/28418/22-3-2011 απόφαση κατανομής του Υπουργού. Όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Α/34078/8-4-2011 βεβαίωση της Γενικής Δ/νσης Διοικ/σης Υποστήριξης - Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού.

Το ΠΔ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/03) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων (συγκεκριμένα: 65 ημερήσιοι φύλακες, 8 νυχτοφύλακες, 5 καθαριστές) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου που εδρεύει στο Δήμο Αθηνών του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας (λεωφ. Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα), καθημερινά 09:00-13:00, εντός προσθεσμίας δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση (δηλαδή έως και Παρασκευή 6 Μαΐου 2011).