Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Διαβούλευση του έργου με τίτλο: «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ»


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», Πρόσκληση 19

Το ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ενημερώνει για τη δημόσια διαβούλευση σχεδίου διακήρυξης του έργου «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ».

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο προκηρύσσει έργο για την συνολική, ψηφιακή διαχείριση των λειτουργιών του Μουσείου και την ανάπτυξη διαδραστικών πολιτιστικών δράσεων, ώστε να αυξηθεί η πρόσβαση στις συλλογές πολλών ομάδων κοινού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Το Έργο θα υλοποιηθεί με βάση τις ακόλουθες Ενότητες Εργασιών (ΕΕ):

  • ΕΕ2.1: Δράσεις υποδομής –Προμήθεια και λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μουσειακής διαχείρισης
  • ΕΕ2.2: Εικονικό Μουσείο: πολυκαναλικές ψηφιακές  εφαρμογές
  • ΕΕ2.3: Σύστημα Έκδοσης Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων
  • EE 2.4: Υπηρεσίες εγκατάστασης, ελέγχου και πιλοτικής φάσης
  • ΕΕ 2.5: Υπηρεσίες δημοσιότητας
Οι υποδομές και λειτουργίες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου είναι:
  • Περιήγηση στις εκθεσιακές ενότητες του Μουσείου
  • Εκπαιδευτικές εφαρμογές με αντικείμενο από το αντικείμενο του Μουσείου.
  • Κρατήσεις εισιτηρίων μέσω διαδικτύου
  • Κοινωνική δικτύωση με Web 2.0 εφαρμογές
  • Εφαρμογή περιήγησης και συσχετισμού εικονικού μουσείου με φυσικό χώρο για έξυπνα κινητά

Το έργο εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Ειδικού Στόχου 2.1. «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»  του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Κωδ. ΟΠΣ 300554

Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ και Εθνικοί Πόροι
Διάρκεια Έργου: δεκαεννέα (19) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 250.000,00€
Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 203.252,03€
Διάρκεια Διαβούλευσης: 20/04/2011 – 09/05/2011

Πληροφορίες:

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Μάρκου Βασιλική
τηλέφωνο: 213 213 9505

ΕΥΔ ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»
Σταύρου Βασιλική
vstavrou@infosoc.gr