Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκπαίδευση .::. Συνεργασίες

Συνεργασίες

Για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού του ρόλου το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο αναπτύσσει συνεργασίες με πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα συνεργάζεται:

  • Με τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων Πολιτισμού και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Με το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και την Επιτροπή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (CECA) του Συμβουλίου.
  • Με ευρωπαϊκούς φορείς πολιτισμού στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα συνεργασίας «ACCU: Access to Cultural Heritage: Policies of Presentation and Use» που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και εκπαιδευτικές δράσεις
  • Με μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα καθώς και με φορείς που εξειδικεύονται στην αντιμετώπιση προβλημάτων διαφορετικών κοινωνικών κατηγοριών.
  • Με πανεπιστημιακά και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  • Με σχολεία που ενδιαφέρονται για το σχεδιασμό ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων.